viernes, 16 de febrero de 2024

EDIFICIOS RECUPERADOS X: LIBÉLULA (Manero Mollá 5).

Céntrico edificio a muy pocos metros del Portal d'Elx en la C/Manero Mollá 5 con una fachada preciosa, llena de detalles, donde destacan las barandillas de sus balcones con forja representando sendas libélulas en negro y oro de las que toma edificio su nombre y que ya en su tiempo, fue diseñado para viviendas de alto standing y actualmente, después de permanecer cerrado algún tiempo, se ha vuelto a recuperar (aunque creo que las llaves no se han dado aún) para viviendas habituales y por supuesto de alto nivel, no obstante tienen entre  135 y 228 m², altos techos y todas las comodidades habidas y por haber. El añadido de ascensor que el edificio original no tenía, es un plus fundamental.
Plantas de oficina y viviendas ya  recuperada su fachada.
El edificio fue proyectado por Enrique Sánchez Sedeño en 1907 para D. Miguel Agulló en la entonces C/Calatrava nº 7. con la misma fachada, plantas y caja de escalera que tiene actualmente.

El edificio está incluido dentro del Catálogo Municipal de Protecciones de Alicante.

Laos fue uno de los ocupantes del bajo comercial del edificio durante muchos años, emblemática y popular librería y tienda de discos, que inició su andadura en 1970. Anteriormente estuvieron ubicados una tienda de bisutería y otra de máquinas de escribir (comercios muy abundantes en los aledaños de la plaza de Gabriel Miró). Fotos gentileza de Rubén Bodewig.
El último inquilino, fue el restaurante Wasabi. En la imagen ya habían comenzado las obras del edificio.
Otro momento de las obras. En esta foto en concreto se trataba de la recuperación de los huecos y tratamiento originales de los bajos del edificio, que se llevó a cabo como veremos en otra foto.

Vinilo para la venta de las viviendas. Carpintería originales de los balcones del entresuelo que no se ha conservado.

Detalle de impostas, molduras, los elaborados balcones y de las ménsulas que lo sostienen, así como de la barandilla con la pertinente libélula.


En estas imágenes: detalle de la nueva puerta de acceso y del fabuloso alero de madera y socarrats.


En estas dos imágenes (en la superior, la del ático dúplex) publicitarias de la web de la promotora, vemos que se han recuperado partes interiores originales de la casa: las paredes de piedra, viguetas, cerchas y entrevigados todos ellos pintados de blanco.

Imagen completa de la casa, incluso han ocultado los cables pasantes (no todos lo hacen).
Y sí, he encontrado una canción relacionada, no con libélulas, pero sí con mariposas. Y es que Daniel Candón de la Campa, escribió y cantó (como Danny Daniel) junto a la cantante de jazz Donna Hightower "El vals de las mariposas" en 1972, o sea que seguro que Laos vendió algún vinilo de este vals romántico y seguro que alguien diría que cursi, que tuvo mucho éxito, incluso allende los mares...

EDIFICIS RECUPERATS IX: EL DE LA TELEFÓNICA

Article d'Elkiko traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado. Versión en castellano en ESTE ENLACE

 O més aïna "Central Automática de Teléfonos", tal com es va denominar el seu edifici de l'av. Zorrilla 12, més tard José Antonio i ara Constitució. Durant molts anys en un curt però intens carrer, sempre molt concorregut perquè hi havia tot: situat enfront del Mercat Central i el Cine Monumental, en ell mateix s'ubicaven els cines Capitol i Ideal, el Teatre Principal, Govern Militar, Casa de Socors, el Quiosc d'Artesania (venda d'entrades per a tot: futbol, bous, etc.) i, com no, el locutori telefònic, en un moment en què molt poques persones podien tindre telèfon en casa, és a dir, un pol d'atracció ineludible per a aquells anys. Les coses han canviat, però continua sent un carrer bonic, ple de preciosos edificis històrics, encara que últimament ha patit una capritxosa i innecessària tala dels seus frondosos arbres i una conversió en zona de vianants que, junt amb la del c. Bailén, ha sigut controvertida a més per altres motius: els seus materials, la dificultat de pas del cotxe de bombers, falta d'embornals...
I en el pla d'expansió que la CTNE tenia en 1925-1929 es va construir l'edifici quan ja havia alçat la seua seu en les diverses ciutats espanyoles. Oficines, atenció al públic i central.
I per a això va comprar un solar de 329 m² en el número 12 del carrer, a on ans hi va haver un teatre tal com es pot vore en esta foto. Curiosament, si ens fixem en la segona, darrere de la mitgera del fons sobreïx el remat i mirador de l'edifici situat en el c. López Torregrosa 8, alçat en 1889, a on va estar fins no fa molts mesos la famosa botiga Arenas, i que desgraciadament va patir una solsida en la seua part interna (afortunadament sense víctimes) fa menys d'un mes, en este 2024.
El projecte el va dur a terme Ignacio de Cárdenas, arquitecte autor de moltes altres centrals, entre elles el famós gratacel "tipus Nova York" de la Gran Via madrilenya. Es van fer diverses versions fins a arribar a la que lluïx actualment. A més a més, des de la seua construcció fins que la companyia el va buidar, es van fer diverses obres, com ara modernització de l'espai dedicat al públic, una ampliació de la tercera planta en 1966, col·locació d'un tanc de fueloil i un cobriment del terrat en 1970.
Fotos d'època (anys 30-40) a on s'aprecia que la fatxada ja té la mateixa composició que actualment. En ser un edifici que, a més d'oficines i atenció al públic, tenia maquinària necessària per al funcionament de la xarxa telefònica, es pot observar que sobre els buits centrals hi ha una biga de ferro amb una corriola per a muntar o baixar els equips necessaris. Sobre la finestra allargada de la tercera planta, el suport i els ancoratges per a l'asta necessària per a hissar una bandera.
Però va arribar el moment en què les comunicacions van canviar, els equips eren cada vegada més reduïts i es necessitava menys lloc. La gent tenia telèfons fixos i mòbils, ja no necessitava anar a demanar una conferència i jo crec que va ser la primera empresa que va obligar a fer els tràmits no presencials. Este i molts altres edificis, ja sobraven, es van tancar i es van vendre romanent tancats durant anys fins que en 2019 van començar les obres per a transformar-lo en un local i 4 plantes d'habitatges. En la segona foto veem un fragment de cel ras decorat amb una discreta i geomètrica motlura del qual s'han conservat un parell de plafons en la decoració de l'entitat bancària que ocupa la planta baixa i el primer pis.
Sobre la tercera planta se n'ha afegit una quarta de prou reculada, de manera que, si no és perquè el Cinema Ideal és més baixet, no es voria res des del carrer. En estes tres fotos veem l'evolució de l'àtic afegit (que suponem que té una gran alçària i és una sola planta) en unes fotos amb les mèlies i al final sense elles, després de ser arrancades i enviades a l'altre món.
Edifici catalogat i aquí tenim la primera plana de la seua fitxa. D'estructura metàl·lica amb fins pilars d'acer, es va evitar l'ús de parets de càrrega, amb la qual cosa es van aconseguir grans espais diàfans, tant per a la planta baixa, a on estava el pati d'operacions i les cabines per a atendre les conferències (que s'havien de sol·licitar amb antelació) i tràmits amb la companyia, com per a les plantes superiors per a albergar els equips necessaris.
Les plantes segona i tercera estan a la venda, són enormes, quasi 300 m² d'habitatge a personalitzar pel comprador. Naturalment l'edifici té tots els avanços tecnològics i de seguretat, només falta "vestir" els grans espais d'alts cels rasos (4 m) al gust (i la butxaca) del futur propietari.
Gràcies als portals immobiliaris puc posar estes dos imàtgens que m'encanten: la barana art decó i la fabulosa vista de què gogen els habitatges.
Una altra vista frontal de l'edifici (com es pot vore, el gran àtic afegit no s'aprecia, està prou reculat). Observen com el suport per a introduir el pal de la bandera i els ancoratges dels vents d'este s'han conservat en la rehabilitació de la fatxada, al contrari que el ferram dels buits de la planta baixa, que en la mateixa fitxa es deia que s'hauria de restaurar.
NOTA: les fotos antigues en blanc i negre són de procedència desconeguda per a l'autor.
I aquí duc una música arqueologia pura, no ja perquè siga una composició de 1960, que també, però segur que hi ha molts lectors jóvens d'este blog que no entenen per a què servix un telèfon fix de disc, veuen impossible no saber qui et telefona i menys que no hi ha una bústia de veu que solucione els problemes als protagonistes de la cançó. Perquè el/la pobre/a no podia parlar amb el/la seu/a xic/a perquè ell/a... comunicava (combinar els articles i pronoms com apetisca). Cançó d'Antonio López-Quiroga i Luis Palomar, que es va presentar en el Festival de Benidorm (precursor del BenidormFest). I dos versions, Arturo Millán i Ana Belén.

domingo, 4 de febrero de 2024

EDIFICIOS RECUPERADOS IX: EL DE LA TELEFÓNICA

Article traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado en ESTE ENLLAÇ 

O más bien Central Automática de Teléfonos, tal y como se denominó su edificio de la avda de Zorrilla 12, más tarde José Antonio y ahora Constitución. Durante muchos años en una corta pero intensa calle,  siempre muy concurrida porque estaba todo: situada frente al Mercado Central y el Cine Monumental, en ella misma se ubicaba los Cines Capitol, e Ideal, el Teatro Principal, Gobierno Militar, Casa de Socorro, el Kiosco de Artesanía (venta de entradas para todo: fútbol, toros, etc...) y cómo no, el locutorio telefónico en un momento en que muy pocas personas podían tener teléfono en casa, es decir un polo de atracción ineludible para aquellos años. Las cosas han cambiado, pero sigue siendo una calle bonita, llena de preciosos edificios históricos aunque últimamente ha sufrido una caprichosa e innecesaria tala de sus frondosos árboles y una peatonalización que junto a la de la C/Bailén, ha sido controvertida además por otros motivos: sus materiales, la dificultad de paso del coche de bomberos, falta de imbornales y demás...
Y en el plan de expansión que la CTNE tenía en 1925-1929, se construyó el edificio cuando ya había levantado su sede en las diversas ciudades españolas. Oficinas, atención al público y central.

Y para ello compró un solar de 329 m² en el número 12 de la calle, donde antes hubo un teatro tal y como se puede ver en esta foto. Curiosamente si nos fijamos en la segunda, detrás de la medianera del fondo, sobresale el remate y mirador del edificio sito en la C/López Torregrosa 8, levantado en 1889, donde estuvo hasta no hace muchos meses, la famosa tienda Arenas y que desgraciadamente sufrió un derrumbe en su parte interna (afortunadamente sin víctimas) hace menos de un mes, en este 2024.

El proyecto lo llevó a cabo Ignacio de Cárdenas, arquitecto autor de muchos otras centrales, entre ellos el famoso rascacielos "tipo Nueva York" de la Gran Vía madrileña. Se hicieron varias versiones hasta llegar a la que luce actualmente. Además desde su construcción hasta que la compañía lo vació, se hicieron varias obras, como modernización del espacio dedicado al público, una ampliación de la 3ª planta en 1966, colocación de un tanque de fuel oil y una cubrición de la azotea en 1970.


Fotos de época (años 30-40) donde se aprecia que la fachada ya tiene la misma composición que actualmente. Al ser un edificio donde además de oficinas y atención al público, tenía maquinaria necesaria para el funcionamiento de la red telefónica, se puede observar que sobre los huecos centrales hay una viga de hierro con una polea para subir o bajar los equipos necesarios. Sobre la ventana alargada de la tercera planta, el apoyo y los enganches para el mástil necesario para izar una bandera.


Pero llegó el momento en que las comunicaciones cambiaron, los equipos fueron cada vez más reducidos y se necesitaba menos espacio. La gente tenía teléfonos fijos y móviles, ya no necesitaba ir a pedir una conferencia y yo creo que fue la primera empresa que obligó a hacer los trámites no presenciales. Este y muchos otros edificios, ya sobraban, se cerraron y se vendieron permaneciendo cerrados varios años hasta que en 2019 comenzaron las obras para transformarlo en un local y 4 plantas de viviendas. En la segunda foto, vemos un fragmento de techo, decorado con una discreta y geométrica moldura del que se ha conservado un par de lienzos en la decoración de la entidad bancaria que ocupa la planta baja y el primer piso.


Sobre la tercera planta se ha añadido una cuarta, bastante retranqueada de forma que si no es porque el Cine Ideal es más bajito, no se vería nada desde la calle. En estas tres fotos vemos la evolución del ático añadido (que suponemos que tiene una gran altura y es una sola planta) en unas fotos con las melias y al final sin ellas, después de ser arrancadas y enviadas al otro mundo.

Edificio catalogado y aquí tenemos la primera página de su ficha. De estructura metálica con finos pilares de acero, se evitó el uso de paredes de carga con lo que se consiguieron grandes espacios diáfanos, tanto para la planta baja donde estaba el patio de operaciones y las cabinas para atender las conferencias (que se tenían que solicitar con antelación) y trámites con la compañía, como para las planta superiores para albergar los equipos necesarios.


Las plantas 2ª y 3ª están a la venta, son enormes, casi 300 m² de vivienda a personalizar por el comprador, naturalmente el edificio tiene todos los adelantos tecnológicos y de seguridad, solo falta "vestir" los grandes espacios de altos techos (4 m) al gusto (y el bolsillo) del futuro propietario.
Gracias a los portales inmobiliarios, puedo poner estas dos imágenes que me encantan: la barandilla "art decó" y la fabulosa vista que disfrutan las viviendas.

Otra vista frontal del edificio (como se puede ver, el gran ático añadido no se aprecia, está bastante retranqueado). Observen como el apoyo para introducir el asta de la bandera y los enganches para rigidizarlo, se han conservado en la rehabilitación de la fachada, al contrario que la cerrajería y las puertas de acceso que en la misma ficha se decía que se deberían de restaurar.
NOTA: las fotos antiguas en blanco y negro son de procedencia desconocida para el autor.

Y aquí traigo una música arqueología pura, no ya porque sea una composición de 1960 que también, pero seguro que hay muchos lectores jóvenes de este blog que no entienden para qué sirve un teléfono fijo de disco, ven imposible no saber quién te llama y menos que no hay un buzón de voz que le solucione los problemas a los protagonistas de la canción. Porque el/la pobre no podía hablar con su chica/o porque él/ella...comunicaba (combinar los artículos y pronombres como apetezca). Canción de Antonio López-Quiroga y Luis Palomar, que se presentó en el Festival de Benidorm (precursor del BenidormFest). Y dos versiones, Arturo Millán y Ana Belén.


viernes, 26 de enero de 2024

QUÈ FER EN LA SANGUETA I LA CANTERA?

Article d'Elkiko traduït al valencià per Gonzalo Pons Delgado. Versión en castellano en ESTE ENLACE

 El paisatge desèrtic travessat pel barranc de Bonhivern, limitat per les avingudes de Dénia i de la Vila Joiosa, el traçat del ferrocarril de la Marina pel qual passen totes les línies de TRAM d'Alacant i l'impressionant teló de fons de la Cantera amb el seu escarpat tall, lloc d'a on ha eixit la pedra daurada de les nostres millors construccions i les històriques esculleres del port (de fet quasi tot el terreny és propietat portuària), té un futur incert, i l'Ajuntament ens pregunta què volem que facen ahí. Es va plantejar en el seu moment un descomunal palau de congressos daurat (li deien "el Ferrero Rocher" per la seua semblança amb els famosos bombons) acompanyat de 650 habitatges i hotels, és a dir, una segona Finca Adoc, i jo no vullc això.
Vullc una zona verda, tal com es va fer en els castells o en la mateixa serra Grossa (l'última volta fa uns 12 anys per la Generalitat). Aigua reciclada, n'hi ha per a regar el gran parc, al qual li podem posar el que vullguem, a l'estil dels meravellosos del Tartanell, la Condomina o el mític lo Morant, amb alguna instal·lació esportiva, un edifici auxiliar, un parell de quioscs, biblioteca, etc.; o deixar-ho com a zona boscosa com la mateixa serra del Benacantil.
Doncs bé, per a això hi ha la consulta que estan fent al públic en general, no cal que estigues empadronat aquí, això sí: ens hem de molestar en presentar una instància.
Estes pàgines es poden consultar en la web municipal amb els següents enllaços:
Dins d'este últim enllaç, en el "DOCUMENTO...", expliquen més tècnicament què es pretén amb la consulta, deixen clar que s'han de respectar les propietats particulars existents i destaque dos imàtgens: la primera, l'entorn d'actuació, a on a més de l'espai lliure de la foto de portada s'inclou el "scalextric", la seua possible eliminació i moltes coses més.
La segona captura del document és la de l'enquesta orientativa, que és això, orientativa, a on es poden contestar eixes preguntes o no, o simplement expressar la teua opinió.
ENLLAÇ 3: DOCUMENTO CONSULTA PÚBLICA PREVIA OI/6

I per a participar s'ha de fer a través de la instància general. Hi ha dos maneres de presentar-la: presencialment o telemàtica, i ho expliquen en este ENLLAÇ 4: INSTÀNCIA GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT
Per a fer-ho de manera telemàtica, és necessari tindre firma digital, és a dir: Cl@ve PIN, un certificat vàlid, DNI electrònic, etc. Qui en tinga (potser has fet mai un tràmit en la Seguretat Social o qualsevol altra administració i eixe aprofita) sabrà com fer-ho en el Catàleg de servicis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Per a qui no en tinga i haja de fer-ho presencialment, s'ha de descarregar la Instància General (fletxa roja) i presentar-la en qualsevol d'estes oficines (fletxa blava).
Sempre s'ha acudir a qualsevol d'estes oficines amb cita prèvia. Com a orientació, vos diré que la de Gastón Castelló està en el c. Pi Sant (prop de lo Morant); la de Sèneca, en l'antiga estació d'autobusos; i la de Cervantes, en l'antic Hotel Palas. Però per a qualsevol consulta respecte a ubicació, horari d'obertura, sobre la instància en si o inclús cita prèvia si ho vols fer més senzill, pots telefonar al 010 o millor encara al 900153862, a on de 9 h fins a les 18 h t'informen de tot.
I ara vos deixe amb unes boniques imàtgens de diverses èpoques de la zona...
Simplement espectacular i amb multitud de detalls a estudiar i analitzar, des de la Cantera encara sense l'enorme paret i amb màquines actuant, fins a les instal·lacions industrials en el mateix Bonhivern, l'estació de la Marina...
Anys 80: ni l'espigó del Postiguet ni el nou traçat del tram existixen.
Gota freda de 1997.
El desviament del barranc i el traçat del tram en construcció. Foto de Francisco González.
La preciosa araucària entre les edificacions que s'han de respectar.
 
Espere que este article ajude a presentar les instàncies corresponents i així expressar la nostra opinió sobre què fer en eixe espai i evitar que continue així: desèrtic i amb una visió no molt agradable o que s'òmpliga d'edificis i tinguem unes pantalles que obstaculitzen el paisatge que gràcies als desnivells ara mateix podem observar des de qualsevol de les carreteres que l'envolten, des del Postiguet i sobretot des del tram: la gent es queda meravellada en vore la mar, després de sorgir del túnel. Doncs això, amb una catifa verda, ja seria...
Les captures de pantalla ho són a títol merament informatiu.
Hi ha fotos l'autor de les quals desconec, m'ho dieu en un comentari si escau.
Una altra cosa: és important que en les instàncies, en l'"EXPOSE", es pose: "Consulta pública prèvia de l'Operació integrada 6 Sangueta (OI/6)", i en el "SOL·LICITE", doncs el que vullgueu.
Hi ha de termini fins al 15 o el 9 de febrer, segons mires en el propi document o en la web d'edictes municipals, així és que ens fiarem de la més desfavorable: el 9 de febrer.
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ FINS AL 9 DE FEBRER DE 2024.